Rapport BOUWEN OP GOEDE GROND Rapport BOUWEN OP GOEDE GROND
Geplaatst: 15 maart 2022
Het rapport BOUWEN OP GOEDE GROND van de commissie Toekomst PGV is op 12 maart 2022 in concept aangenomen.

Het is besproken in de wijkkerkenraden, in door de wijkgemeenten te organiseren gemeenteavonden in het bestuur van het Diaconaal Missionair Centrum De Windwijzer, het College van Kerkrentmeesters, het college van Diakenen en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers.
» Lees het rapport
 
Nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)" Nieuw op deze site "Uit de AK (Algemene Kerkenraad)"
Geplaatst: 10 juni 2024
Als interim predikant heeft ds. Marcel Zijlstra de opdracht van de AK om met de hele PGV voort te bouwen op de aanbevelingen uit het rapport Bouwen op goede grond (BOGG) en het Visitatierapport. De eerste gemeentebijeenkomsten hiervoor hebben al op 15 mei plaats gevonden.

De AK hecht eraan om dit hele proces steeds duidelijk te communiceren met de leden. Daarom staat er op de overoepelende website van PGV nu een extra menu-item genaamd "Uit de AK". Op deze pagina zal steeds alle informatie-tot-dan-toe worden geplaatst.

Op de voorpagina van alle websites zal steeds gemeld worden of er weer nieuwe inhoud geplaatst is.
 
Aankondiging Gemeentebijeenkomst op 25 juni Aankondiging Gemeentebijeenkomst op 25 juni
Geplaatst: 12 juni 2024
Dinsdag 25 juni a.s. hopen we opnieuw een middag- en een avond gemeentebijeenkomst te beleggen om jullie bij te praten over de stand van zaken. Dan willen we o.a. met behulp van de Werkgroep Organisatie en de Werkgroep Gebouwen al wat meer zicht hebben op de richting die we in denken te slaan en de keuzes die daarbij horen. Een gedetailleerd uitnodiging volgt uiteraard nog. Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26 / Tijden: 15.00 tot 17.00 uur en 19.30 -22.00 uur
Met vriendelijke groet, Marcel Zijlstra, interim predikant en Cees Oosterom - Voorzitter Algemene Kerkenraad
 
Impressie gemeentebijeenkomsten 15 mei jl. Impressie gemeentebijeenkomsten 15 mei jl.
Op 15 mei jl. was er zowel ’s middags als ’s avonds een gemeentebijeenkomst in de Bethelkerk.
In totaal namen ruim 120 gemeenteleden deel.
 

Welkom en opening

Na een verwelkoming door Cees Oosterom (voorzitter van de Algemene Kerkenraad), opent interimpredikant Marcel Zijlstra met een korte bezinning op de betekenis van kerk/gemeente als lichaam van Christus. Je kunt dat beperken tot je gezin, tot de wijkgemeente of pioniersgemeenschap waar je lid van bent, maar Paulus met Paulus kun je dan ook aan een verband van (wijk)gemeenten en Gods wereldwijde kerk denken. Samen vorm je dat lichaam. En dan zijn er handen, voeten, ogen, oren, etc. Ze zijn, met hun eigenheid en verschillende functies, allemaal nodig voor een goed en gezond functionerend lichaam. Samen kerk-zijn krijgt daardoor ook vanuit de Bijbel een positieve inhoud.
 

Waarnemingen en indrukken van de interimpredikant

Aan de hand van een PowerPoint geeft Marcel Zijlstra inzicht in zijn opdracht en zijn waarnemingen en indrukken. De getoonde PowerPoint-presentatie is ook beschikbaar voor gemeenteleden. Mail hiervoor de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Cees Oosterom: voorzitter@pknvlaardingen.nl.

Marcel neemt waar dat de gemeente al de nodige veranderingen heeft doorgemaakt. Veel mensen hebben een of meer kerkgebouw(en) moeten verlaten. De huidige 4 wijken zijn samengesteld uit mensen die daarvoor in andere wijken betrokken waren. Er klinken signalen van verandermoeheid. We zullen dus goed voor elkaar moeten zorgen wanneer we o.a. op basis van het rapport Bouwen Op Goede Grond (BOGG) stappen gaan zetten om de gemeente toekomstbestendig te maken. De gemeente moet daarom opnieuw rekening houden met ingrijpende adviezen vanwege krimp van het aantal leden en een afname van financiële middelen. Het is niet de bedoeling om daarvoor een totaal nieuw rapport – bovenop de eerdere rapporten – te schrijven. We willen voortbouwen op het goede uit Bouwen Op Goede Grond (BOGG) en binnen de PGV ruimte blijven bieden voor diverse vormen van geloofspraktijk en -beleving.
 

Mooie dingen!

Marcel benoemt mooie dingen in de gemeente: een goed team van predikanten en kerkelijk werkers die kunde en visie hebben om de gemeente (in een veranderproces) mee te nemen. De Windwijzer als een bijzonder missionair-diaconaal centrum en het project Noorderlicht.

Ook de inzet van hartelijk betrokken vrijwilligers en ambtsdragers is merkbaar en positief te waarderen - maar tevens kwetsbaar. Op de wijk Grote Kerk na zijn er in iedere wijkgemeenten 1 of meer ambtsdragers die de maximale zittingstermijn van 12 jaar overschreden hebben. In Centrum-West is deze situatie zeer problematisch te noemen. We zoeken naar een goede, pastorale manier om mensen uit een wijkkerkenraad of ander college terug te laten treden – met alle waardering voor hun inzet! Met de insteek dat zij buiten de kerkenraad met al hun talenten actief blijven binnen de gemeente. De in BOGG genoemde optie: overgaan tot 1 gezamenlijke kerkenraad, dient serieus overwogen te worden. Ook omdat zowel in de huidige AK als in de meeste wijken op de langere termijn het bemensen van de taken steeds lastiger wordt.
 

AK en CvK

Mensen weten dat er een visitatie is gehouden, o.a. vanwege een verstoorde verhouding tussen de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Inmiddels is de verhouding tussen de AK en het CvK duidelijk verbeterd. Wel kan de AK een scriba goed gebruiken en kan er qua besluitvormingsprocessen nog een verbeterslag worden gemaakt. Vanuit de aanwezigen werd ook om meer communicatie vanuit de AK gevraagd. Het moderamen van de AK heeft toegezegd om na iedere vergadering een kort verslag in Onderweg en/of de wijkbrieven te verzorgen.
 

Leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijdsopbouw van de gemeente (gem. 64 jaar, terwijl dit in de hele PKN gemiddeld 53 jaar is) en ca. 48% van de leden is 70 jaar en ouder. De middengroep: 25-45 jr. omvat overigens wel 35% van de leden, terwijl de leeftijdsgroep 0-25 jr. ruim 6% aan leden heeft. De basis van de gemeente is dus erg smal, de middengroep omvat ruim 1/3 van het aantal leden en de 65+ worden vertegenwoordigd door een kleine 50% van de leden.
 

Betrokkenheid bij kerkdiensten

Op basis van een enquête onder de wijkkerkenraden kan de fysieke en digitale betrokkenheid bij de kerkdiensten ook in kaart worden gebracht. Op zondagen nemen zo’n 440-585 mensen deel aan de morgendiensten. De tweede dienst (Grote Kerk) wordt door 35-50 mensen bezocht. Digitaal worden de morgendiensten door: 530-580 mensen bekeken en de avonddienst door zo’n 100 mensen. Ook dit zal behulpzaam zijn bij het bepalen van het aantal en soort locaties dat nodig is voor de zondagse diensten.
Samenwerkingsmogelijkheden tussen de wijken
Onder de aanwezige gemeenteleden wordt de noodzaak tot samenwerking gevoeld. Vanuit de wijkkerkenraden worden ook verschillende mogelijkheden tot samenwerking gezien. We gaan deze de komende tijd serieus nader verkennen.
 

Gebouwen

Wat de gebouwen betreft: het is de bedoeling om een strategische gebouwenvisie te ontwikkelen. Alle gebouwen worden daarin meegenomen. Het is duidelijk dat meerdere gebouwen onderhoud nodig hebben. Afhankelijk van het advies van de gebouwenwerkgroep zullen ook daarin keuzes worden gemaakt. Ook op dit punt moeten we rekening houden met ingrijpende keuzes, die het mogelijk maken om ook voor de langere termijn geschikte en goed onderhouden gebouwen te borgen.
 

Vervolg

Gedurende de presentatie werden zowel ’s middags als ’s avonds goede verhelderende vragen gesteld. Er zijn ook gemeenteleden die voorafgaand aan de bijeenkomsten al een gesprek met Marcel Zijlstra hebben gevoerd of daarna per e-mail hun gedachten hebben gedeeld. Dat is allemaal welkom en wordt door hem meegewogen.

Dinsdag 25 juni a.s. hopen we opnieuw een gemeentebijeenkomst te beleggen om jullie bij te praten over de stand van zaken. Dan willen we o.a. met behulp van de werkgroep organisatie en de werkgroep gebouwen al wat meer zicht hebben op de richting die we in denken te slaan en de keuzes die daarbij horen. Een gedetailleerd uitnodiging volgt uiteraard nog.

Wil je naar aanleiding van dit bericht nog iets delen met interimpredikant Marcel Zijlstra, mail of bel hem dan: m.zijlstra@protestantsekerk.nl of: 06-365 33 786.